Tájékoztató a Magyar Mérnöki Kamara által a gázszerelési tevékenység bejelentése, valamint a gázszerelői igazolvány kiállítása kapcsán végzett nyilvántartási tevékenységéről.

A jogszabály a feladatot a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe utalta, ezért felhívjuk figyelmét, hogy a területi kamarák ebben a kérdésben nem járnak el. Kérdése esetén kérjük keresse a Magyar Mérnöki Kamarát. gazszerelok@mmk.hu )

ÚJ BEJELENTÉS >>>
ÉRVÉNYESSÉG MEGHOSSZABÍTÁS, MÓDOSÍTÁS >>>
Aktuális gázszerelői nyilvántartás (2019.12.30.)  

földgázellátásról szóló 2008. év XL. törvény (továbbiakban: GET.) 88. §-ának 2019. december 17-én megjelent módosítása értelmében a csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyar Mérnöki Kamarához kell bejelenteni. A fentiekkel összefüggően korábban a Kormányhivatalok által vezetett „gázszerelői hatósági nyilvántartást” 2020. január 1-jét követően a Magyar Mérnöki Kamara vezeti.

Az ügy rövid leírása

Az eljárás hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásól szóló törvény és végrehajtására kiadott rendeletek szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználóiberendezés-létesítéssel kapcsolatos tevékenységet kíván folytatni, vagy ezt a tevékenységét a korábban megállapított jogosultság alapján jelenleg is végzi.

Ki jogosult a tevékenység végzésére?
A tevékenységet az folytathatja, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek [16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 1. számú melléklete 8.-10. pont, 2. számú melléklete, illetve a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. számú melléklete szerint].

Milyen adatokat kell megadni?
A kérelmező neve, székhelye, anyja neve, értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, faxszáma, gázszerelői igazolványszáma (módosítás, hosszabbítás esetén), díjfizető neve, számlázási címe, díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele, nyilatkozat, képesítések, a 42/2017.(XII.11.) NGM rendeletben 2. melléklete szerint felsoroltak.

Milyen iratok szükségesek?
A bejelentésnek tartalmazna kell 42/2017.(XII.11.) NGM rendeletben részletezett adatokat, és a kötelezően csatolandó következő mellékleteket:

1. szakképesítésről szóló eredeti bizonyítvány vagy hiteles másolata, (ha 5 évnél régebbi továbbképzési tanúsítvány);
2. szakirányú szakmai gyakorlat igazolása;
3. igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi);
4. hosszabbítás esetén továbbképzési igazolás (1 éven belüli);
5. hosszabbítás esetén a korábbi gázszerelői igazolvány;
6. a díj befizetéséről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?
A díjrendelet értelmében a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja 7 500 Ft.

A díjat a Magyar Mérnöki Kamara Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlájára kell átutalással megfizetni.

Hol intézhetem el az ügyemet?
Az igazolvánnyal, nyilvántartásba vétellel, módosítással kapcsolatos ügyeket lehetősége lesz intézni, előzetes elektronikus beküldést követően személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton a Magyar Mérnöki Kamaránál.

1117 Budapest, Szerémi út 4.

Ügyfélszolgálat
A kamara létrehozott egy új e-mail elérhetőséget gazszerelok@mmk.hu címmel, ahol a rendszer végleges kialakításáig az érdeklődők információt kérhetnek.

Kérjük, ha kérdése van első lépésben ezen a fórumon érdeklődjön!

Amint az átadás-átvételi folyamat lezárul és a kamarai rendszer működésbe lép, természetesen telefonos és személyes ügyfélfogadásra is lehetőség nyílik.

Kérjük, mielőtt személyesen felkeresné a Kamarát, érdeklődjön a fenti e-mail elérhetőségen. Tegye fel kérdését, hagyja meg elérhetőségét.

Ügyintézés határideje
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény értelmében, amennyiben minden feltétel rendben van 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség
A nyilvántartásba vétel kapcsán a kérelmezőnek van lehetősége fellebbezésre, amennyiben a meghozott döntést jogsértőnek véli.

Kinek kell címezni a fellebbezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Budapest Főváros Kormányhivatala
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

Hová kell benyújtani a fellebbezést (elsőfokú hatóság)?

Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4
.

A benyújtási határidő: 15 nap.
A fellebbezési illeték mértéke (az eljárási díj 50%-a): 3 750 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Miért nem kapja meg egyből az igazolványt?
– Mert az ügy elbírálása keretében a benyújtott iratokat ellenőrizni kell, és az igazolványt elő kell állítani.

2. Mikor készül el az igazolvány?
– Ha minden feltételnek megfelelnek az iratok, 8 napon belül készül el.

3. Hogyan legyen gyakorlata, ha még csak most fejezte be az iskolát?
– A munka végzés során, amit megszerezhetett, vagy akár mesterember mellett, vagy egy családi vállalkozásban.

4. Miért nem lehet helyben fizetni?
– Sajnos a Kamaránál nincs pénztár sem kártyaterminál.

5. Szakmunkás végzettség miért nem elegendő?
– Mert csak a 42/2017.(XII.11.) NGM rendeletben megfogalmazott végzettségekre adható igazolvány.

6. Hol tud továbbképzést végezni?
– Felnőttképzést végző tanfolyamszervezők által indított képzéseken. Internet keresőben megtalálhatóak.

 

Alkalmazandó fontosabb jogszabályok

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET),
19/2009. (I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról,
16/2018. (IX.11.) ITM rendelet a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról
42/2017. (XII.11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről
61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról,
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,

Egyéb jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről,
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról,
8/2013. (III. 6.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről.

forrás: mmk.hu